Гаранция и рекламации

Гаранционният срок на всички стоки предлагани в онлайн магазин Redlips-Obuvki.com е 30 дни и започва да тече от датата на закупуването им.

    Redlips-obuvki.com приема рекламации в рамките на гаранционния срок на обувките.

   Гаранцията покрива единствено и само производствени дефекти, като за такива се считат:

  • Сцепване на кожата (а не нараняване на повърхностния й слой)
  • Разлепване на ходилото
  • Разкъсване на шевове на лицевата част на обувката
  • Повредени ципове

Разходите по доставката на стоките са за сметка на клиента.

    Търговецът си запазва правото да не уважи искането на клиента в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

    Рекламации не се приемат в следните случаи:

  • Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия;
  • Износване на подметката и/или откъртване на тока;
  • Разместване на стелката и деформация на обувката в следствие на вода или специфична походка;
  • Изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване;
  • Не са спазени указанията за правилна експлоатация на обувките.

    Гаранционният срок на закупените от Вас стоки е 30 дни от датата на получаването им.

    Срокът за уреждане на рекламацията е 20 дни от датата на предявяване на рекламацията.

    Рекламацията се урежда от продавача съгласно чл. 112-115 и чл. 119 от ЗЗП.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да
приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят
може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен
ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е
непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е
непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в
сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване,
който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не
съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в
съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската
стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един
месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал.
2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената
сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската
стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи
разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с
ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и
обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по
чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената
сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде
извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките
42
на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да
удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от
потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя
чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по
чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за
продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят
не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на
потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до
две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или
замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача
и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв
друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

    Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката.

    Рекламации се предявяват с представяне на касов бон за покупката.

    Рекламации могат да се предявят, чрез контактната форма или чрез обаждане.

    Моля, изпращайте стоките почистени!